80%

Αύξηση Αποδοτικότητας

75%

Μείωση Χρόνου Ενασχόλησης

65%

Μείωση Κόστους Εξοπλισμού